سومین همایش ملی معادن روباز ایران 

کرمان - 29 اردیبهشت الی 1 خرداد حضور1394

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Namayeshgah Maaden Roobaz kerman 1394:::0:0