همایش معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ارمنستان 20 و 21 بهمن ماه سال 1388