سومین همایش توانمندسازی مشاوران و پیمانکاران بومی استان مازندران مرداد ماه سال 1389