تامین ایمنی برای معدن کاران با توجه به وجود مخاطرات موجود از الزامات مهم معدن کاران است . برای کنترل مخاطرات وکاهش حوادث در معادن بایستی نسبت به حذف وکنترل خطر درمبدا، کاهش وبه حداقل رساندن آنها و نهایتاً تجهیز معدن کاران به وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام نمود. تحصیل ، آموزش ، تجربه و نظارت پارامترهای کلیدی برای توسعه ایمنی در معادن محسوب می شوند.

براساس بانک اطلاعات معادن ایران 6208 معدن روباز در سطح کشور وجود دارد و بسیاری از افراد در معادن و صنایع وابسته به آنها مشغول به کار هستند. کاردر معادن سختی ومشقت زیادی دارد ومعدن کاران با بسیاری ازحوادث و بیماریهای ناشی از کار روبرو می باشند. طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی تعداد حوادث ناشی از کار کارگران بیمه شده در1391 به میزان 20532 حادثه بوده که از این تعداد 735 حادثه مربوط به بخش معدن می باشد.

 • نظر به اینکه مسئولیت نهایی سلامت، ایمنی و محیط زیست به عهده مدیران پروژه ها و رؤسای کارگاههای شرکت تاریر می باشد مسئولین کلیه کارگاهها وپروژه ها ملزم به ایجاد سازمان H.S.E و برای اجرای صحیح آن می بایست اقدامات زیر صورت گیرد:
 • قبل از اجرا باتوجه به نوع پروژه ، طرح ها، ودستورالعمل های متناسب تهیه و برای اجرا به بخش های تابعه منعکس و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر داشته باشند.
 • ضمن بکارگیری افراد متخصص H.S.E مسئولیت اجرایی آن را خود بعهده خواهند داشت.
 • منابع لازم برای اجرا، کنترل و بهبود سیستم H.S.E را فراهم نمایند.
 • از الزامات سیستم H.S.E اطمینان حاصل نمایند.
 • در فواصل زمانی معین، سیستم H.S.E مورد بازنگری قرار گیرد تا از مؤثر بودن آن اطمینان حاصل نمایند.
 • رؤسای پروژه ها و کارگاه ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن آموزش مقررات H.S.E بصورت ماهیانه، کلیه کارکنان کارگاه ها برای انجام هر فعالیتی ، روزانه حداقل پنج دقیقه توصیه کار ایمنی شوند و این اقدام در پرونده آموزشی کارگاه ها ثبت گردد.
 • رؤسای پروژه ها و کارگاه ها برای انجام فعالیت های جدید و خطرناک ملزم به ارزیابی میزان خطر قبل از کار بوده و از رعایت قوانین مرتبط موجود اطمینان حاصل نمایند.

خط مشی H.S.E شرکت (ساختمانی، راهسازی ومعدنی) تاریر

 • به منظورکاهش حوادث و خسارات (جانی ومالی) و افزایش ضریب ایمنی و بهداشت ومحیط زیست، مدیریت شرکت تاریر متعهد به رعایت دقیق موارد ذیل می باشد:
 • رعایت قوانین ملی، بین المللی H.S.E درتمام فعالیتهای عمرانی، صنعتی، معدنی، طراحی، خرید ماشین آلات و نصب و راه اندازی تجهیزات و غیره
 • مدیران ارشد رده های مختلف به ترتیب سلسله مراتب ضمن رعایت شعار اول ایمنی بعد کار موظف هستند از اثر بخش بودن الزامات H.S.E در حوزه فعالیت خود اطمینان حاصل نمایند.
 • کارکنان، پیمانکاران به عنوان اصلی ترین سرمایه مادی و معنوی پشتوانه شرکت محسوب می­گردند لذا می­بایست انتخاب آنها با توجه به صلاحیت و قابلیت های لازم انجام شود و مرتباً تحت تعلیم و آموزش های لازم بخصوص H.S.E قرار گیرند.

 

 

جایگاه سیستم مدیریت H.S.E

 • سیستم مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست H.S.E-MS به عنوان جزئی از سیستم مدیریت شرکت تاریر، مدیریت بر ریسک های سلامت، ایمنی و محیط زیست ناشی از فعالیتهای شرکت بر عهده دارد.
 • مدیریت H.S.E بر عملکرد شرکت در رابطه با کنترل خطرات و تعیین ریسک ها نظارت مستقیم داشته و از این طریق قادر به ارزشیابی داخلی (ممیزی) برای توسعه هرچه بیشتر سیستم و بهبود مستمر خود است.
 • واحدهای H.S.E ضمن ایجاد یک سیستم مدیریت به منظور حذف و یا کاهش ریسک برای کارکنان و تجهیزات سعی در استقرار و اجرای مبانی مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست  (خط­مشی، سازماندهی،طرح ریزی، اجرا، اندازه گیری عملکرد، ممیزی و بهبود مستمر) می نماید.

 

فرایند شناسایی خطرات، آنالیز و مدیریت ریسک

 1. شناسایی خطرات
 2. آنالیز ریسک
 3. مدیریت ریسک
 4. مستندسازی

 

 وظایف واحدH.S.E مستقردر کارگاه

 • کارکنان ایمنی در طی روز با حضور دایم در محل،کلیه فعالیت های اجرایی به نظارت و مشاوره در جهت رفع نواقص سلامت، ایمنی ومحیط زیستی موجود وهمچنین شناسایی فعالیت ها و وضعیت های نا ایمن و گزارش آنها در قالب فرم های مخصوص می پردازند.
 • واحد H.S.E مستقر در کارگاه اقدام به تهیه برنامه ای مدون جهت اجرای جلسات آموزشی به صورت روزانه قبل از آغاز فعالیت ها می نمایند.
 • کلیه پرسنل شاغل در پروژه ها (کارکنان و پیمانکاری) و پرسنل جدیدالورود و بازدیدکننده ها مطابق جدول آموزشی موجود، مورد آموزش قرار می گیرند.
 • واحد H.S.E با اطلاع کلیه سرپرست ها و مدیران مربوطه اقدام به صدور مجوز کار (گرم وسرد) جهت فعالیتهای ویژه مشخص شده می نماید.
 • واحد بهداری وکلینیک اقدام به انجام کلیه سرویس های درمانی و کمک های اولیه و همچنین انتقال مصدومین توسط آمبولانس به بهداری و در صورت نیاز به بیمارستان می نماید.
 • واحد H.S.E بصورت روزانه اقدام به بازرسی های بهداشتی و محیط زیستی در سطح کارگاه می نماید.
 • در حفظ نظم و انضباط و نظافت محیط کار تلاش می کند.
 • نظارت بر H.S.E پیمانکاران دارد
 • برنامه ریزی برای کنترل عوامل خطرناک ( کارهای خطرناک)  می کند