پنج شنبه, 11 تیر 1394 04:57

انجام عملیات خاکبرداری به میزان تقریبی 680000 متر مکعب ، تسطیح و آماده سازی محل احداث کارخانه های فراوری مس دره زار (( در محل احداث بخش های آسیا کنی ، استوک پایل ، مخزن آب ))