نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Sayad Shirzi:::0:0

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
نظارت : مهندسین مشاور پاسیلو

بزرگراه شهید صیاد شیرازی یکی از بزرگراه های شمالی – جنوبی شرق تهران می باشد که از میدان سپاه تا نوبنیاد ادامه دارد . با راه اندازی قسمت باقی مانده از اتوبان صیاد (از خیابان پلیس تا میدان سپاه ) حجم زیادی از ترافیک وارد شده به خیابان شریعتی کاسته و مستقیما به کمک اتوبان صیاد شیرازی به شمال شهر هدایت می شوند . احداث این قسمت از بزرگراه  در حالی به شرکت تاریر واگذار گردید که بخش دیگری از بزرگراه از بیمارستان خانواده تا خیابان کاج (فاز 5 پروژه) قبلا توسط این شرکت اجرا و راه اندازی گردیده بود.

طول کل پروژه حدود 1200 متر می باشد که به 3 قطعه تقسیم شده است :

  • قطعه شماره 3 ( از پل پلیس تا خیابان شیخ صفی ) به طول 400 متر ( شامل دو پل شهید مطهری و شیخ صفی )
  • قطعه شماره 4 ( از خیابان شیخ صفی تا خیابان کاج ) به طول 450 متر
  • قطعه شماره 5 ( از خیابان کاج تا بیمارستان خانواده ) به طول 350 متر

 احداث ادامه خیابان شهید مطهری از تقاطع خیابان شریعتی تا میدان پلیس به طول تقریبی 450 متر نیز قسمتی از این پروژه است .

بزرگراه شهید صیاد شیرازی دارای دو باند شمال به جنوب و بالعکس ، دارای باندی به عرض حدود 11/5 متر ، رفوژ میانی به عرض 4 متر ، پیاده روهایی به عرض 1.5 متر  می باشد.

 ابنیه فنی محور به شرح ذیل می باشد :

  • در طرفین بزرگراه شهید صیاد شیرازی جهت اجرای کندروهای دسترسی به محورهای دیگر ، دیوارهای حائل و نگهبان به طول تقریبی 1650 متر و ارتفاع متوسط 8 متر به صورت درجا اجرا شده است . شایان ذکر است در بخشهایی از این نوع عملیات شمعهای در جاریز با عمق 18 متر اجرا گردیده است .
  • پل شهید مطهری به طول تقریبی 50 متر و عرض 12 متر شامل دوکوله در طرفین و یک پایه میانی با 3 ستون .
  • پل شیخ صفی به طول تقریبی 45 متر و عرض 19 متر شامل دو کوله در طفین و یک پایه میانی با 3 ستون .
  • رمپ های دسترسی اتصال خیابان مطهری به باند شمال – جنوب بزرگراه به طول 190 متر و اتصال باند جنوب – شمال بزرگراه به پل مطهری و خیابان پلیس به طول 526 متر  ( با احتساب پل مطهری ) .