نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور - توسعه شبکه حمل و نقل منطقه چهار
نظارت : مهندسین مشاور طرح هفتم

عمليات اجرايي پروژه كنارگذر مرجغل، شامل تقاطع غيرهمسطح ابتداي محور، پل رودخانه پيش رودبار و ساخت محور بطول 4 كيلومتر، طی قراردادی در سال 1389 به شرکت تاریر واگذار گردید. از مهم­ترین اهداف این طرح می توان به هدايت ترافيك عبوري به سمت صومعه سرا از محور رشت- فومن و تأمين ايمني عبور و مرور داخل شهرتولم شهر (مرجغل) اشاره نمود.
عمليات مورد پيمان در اين پروژه شامل لجن برداري، سنگ ريزي، خاكريزي، خاكبرداري، برداشت خاك هاي نامناسب، احداث ابنيه فني شامل دو دستگاه ابنيه خاص از جمله تقاطع غیرهمسطح ابتداي كنارگذر مرجغل و پل رودخانه پيش رودبار و هفت دستگاه آبرو با دهانه هاي 2، 4 و 8 متر و ديوارهاي حائل بتني می­­باشد. ضمناً اجراي زيراساس، اساس، آسفالت و عمليات لازم براي بهره برداري از پروژه، جزو عمليات اين پيمان مي باشد.

عرض كلي يك باندراه يازده متر، عرض آسفالت 7/30 متر، عرض شانه هاي آسفالتي راه طرف راست 2/2 متر و عرض شانه هاي آسفالتي راه در طرف چپ 0/9 متر می­باشد.

ابنيه فني محور به شرح زير است:

 1- تقاطع غيرهمسطح ابتداي كنارگذر

طول پل 50/9 متر در امتداد روگذر با زاویه کجی 43/225 درجه می­باشد که دارای دو دهانه هر یک به طول 17/75متر عمود بر محور زیرگذر است. عرض کل پل در هر طرف 26/45 است. شیب عرضی پل 2% و حداکثر شیب طولی 1% می­باشد. سازه پل با سیستم تیرهای پیش­ ساخته بتنی با دال در جای یکسره و تعداد 24عدد شاهتیر می­باشد. مقاطع تیرها به صورت سپری شکل بوده و تیرهای عرضی روی پایه ها و کوله ها قرار می­گیرند. نوع کوله ها به صورت بسته و یکپارچه با عرشه و ضخامت بتن آسفالتی 5 سانتی­متر اجرا می­شود. عمق شمع ها در کوله ها 22 متر و در پایه های میانی 25 متر می­باشد.

 2- پل رودخانه پيش رودبار

طول پل 80/1 متر با زاویه کجی حدود 25 درجه با قوسی به شعاع 5000 متر می­باشد که دارای سه دهانه به طول محور­به­محور هر دهنه 26 متر می­باشد. عرض کل پل در هر طرف 15/65 متر بوده که شامل سواره­رو با عرض 14/15 متر است .

شیب عرضی پل 2% و حداکثر شیب طولی 1% می­باشد. جنس سازه پل از بتن مسلح که سیستم سازه ای آن به صورت تیرهای پیش ساخته بتنی با دال درجای یکسره است. این پل دارای 42عدد شاهتیر می­باشد. در دو طرف پل­ها به صورت دیوار ژئوگریدی با زاویه اصطکاکی داخلی خاک حداقل 30درجه بوده و ژئوگرید مصرفی دیوارها از نوع polyfelt در نظر گرفته شده است. برای هر طرف 3 خط عبور ترافیکی به اضافه شانه مسیر در نظر گرفته شده است.

 3-آبروها

 هفت دستگاه آبروتيپ با دهانه هاي 2، 4 و 8 متر و دیوار حائل با حجمی بالغ بر 9785 متر مکعب بتن ریزی و 1150 تن آرماتور بندی

 4-عمليات خاكي

  1.  حجم عملیات خاکبرداری  350000 متر مکعب
  2.  حجم عملیات خاکریزی   350000  متر مکعب

5- روسازي

  1. قشر زيراساس: قشر زيراساس در دو لايه 15 سانتيمتري و به ضخامت 30 سانتيمتر از مخلوط رودخانه اي اجرا مي شود.
  2. قشر اساس: قشر اساس در يك لايه 15 سانتيمتري با مصالح شكسته رودخانه­اي يا كوهي اجرا مي شود.
  3. آسفالت بيندر: آسفالت بيندر در دو لايه و هرلايه 7 سانتيمتر اجرا مي شود.
  4. توپكا: در يك لايه 5 سانتيمتري اجرا مي گردد.
  5. حجم آسفالت: 16160متر مکعب