نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/ShahreQods:::0:0

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان تهران

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور فرادید

 کليات وموقعيت پروژه

محل اجراي پروژه: كيلومتر 20 جاده قديم كرج (بزرگراه فتح)

تقاطع غير همسطح سه راهي شهرقدس درحدود 17 كيلومتري غرب تهران در ورودي شهرقدس و براي عبور از روي بزرگراه فتح و راه آهن تهران ـ تبريز احداث مي شود. تقاطع ورودي شهرقدس با بزرگراه فتح درحال حاضر به صورت همسطح است و به عنوان يكي از مهمترين گره هاي ترافيكي اصلي، باعث اختلال درجريان حركت بزرگراه فتح، عدم ايمني كافي براي ساكنان شهرقدس و خطرات غيرقابل پيش بيني عبوراز خط راه آهن مي باشد.

بلوار 45 متري انقلاب، اصلي ترين دسترسي به شهرقدس در امتداد شمال ـ جنوب مي باشد. اين بلوار از شمال به بزرگراه فتح و ازجنوب به كمربندي شهريار متصل مي گردد. باتوجه به امتداد شهرقدس در راستاي شمالي جنوبي كليه معابر ديگر شهر نيز منشعب از اين بلوار مي باشند.

شرح مختصرعمليات اجرايي

 • اجراي ابنيه فني تقاطع ازجمله پل بزرگ به دهانه هاي: 33×6    و   21×18
 • ساخت ديوارهاي حايل خاك مسلح ژئوگريدي و نماسازي با پانلهاي پيش ساخته به طول 1200 متر درطرفين رمپ ها
 • اجراي عمليات زيرسازي و روسازي در تمام طول تقاطع
 • اجراي جداول كانالهاي هدايت آب
 • ايمن سازي تقاطع و نصب علایم، خط كشي ها، گاردريل، جان پناه و غيره

مشخصات طرح مصوبات قاطع

از گزينه هاي مختلف ارايه شده توسط مشاور طرح، گزينه تقاطع شيپوري مورد تأييد كارفرما (اداره كل راه وترابري استان تهران)  قرار گرفت. درطرح مصوب، بلوار انقلاب بصورت روگذر از روي راه آهن و بزرگراه فتح عبور مي كند.

بدين ترتيب كه ترافيك شهرقدس به بزرگراه فتح از طريق يك لوپ به شعاع 55 متر و ترافيك بزرگراه فتح به ورودي شهرقدس ازطريق رمپ به شعاع 150 متر تأمين مي گردد. مابقي گردش به راست ها با دو رمپ هركدام به شعاع قوس 25 متر تأمين مي گردد.

مشخصات هندسي طرح به شرح زير است:

 • شعاع حداقل لوپ: 55 متر
 • شعاع حداقل رمپ ورودي: 155 متر
 • شيب طول رمپ روگذر حداكثر 5/6 درصد
 • شيب عرضی در مسيرهاي مستقيم 2 درصد و در قوس ها حداكثر 6 درصد
 • نوع ديوار رمپ ها و لوپ ها: خاك مسلح ژئوگريدي
 • حداقل ارتفاع خاكريزي رمپ و لوپ ها: 7 متر
 • حداقل عرض پهناي مسير روگذر 28 متر
 • حداكثر عرض پهناي مسير روگذر 35 متر

مشخصات فني پل ورودي شهرقدس به شرح زيراست:

 • تعداد طول دهانه ها: 21×18+32×6
 • نوع تابليه: دال مجوف بتني
 • حداكثر ارتفاع پل ازپي : 11 متر
 • حداقل ارتفاع پل ازپي:3/4 متر
 • عرض تابليه در روي بزرگراه فتح: 21 متر
 • سطح عرشه پل: 105000 مترمربع
 • نوع پي: پي عميق با شمع بتن درجا
 • طول رمپ روگذر اصلي با احتساب پل روگذر: 450 متر
 • طول رمپ ازكرج به سمت شهرقدس: 210 متر
 • طول رمپ از شهرقدس به سمت تهران: 250 متر
 • طول رمپ ازشهرقدس به سمت كرج: 300 متر
 • طول رمپ ازتهران به سمت شهرقدس: 350 متر
 • حجم كل خاكريزي رمپ ها و لوپ ها: 000/50 مترمكعب