نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/beheshtZahra-salehabad:::0:0

کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر ته
نظارت : مهندسین مشاور گذر راه

ساخت این پل از سال 1386 آغاز شد . طبق طرح اولیه طول پل 65 متر شامل 4 دهانه ( 2 دهانه 14.30 متری و 2 دهانه 18.20 متری ) و عرض پل 10.1 متر می باشد . در ساخت این پل 40 شمع به قطر 1.20 متر و جمعا 110 متر طول حفاری صورت گرفته است . پی کوله ها شامل 16 شمع به قطر 1.20 متر و عمق 30 متر و خود کوله ها به صورت دیوار برگشتی احداث شده است . در محل هر پایه 6 شمع و 2 شمع ستون اجرا گردیده که در نهایت بعد از احداث سر ستونها ، عرشه فلزی ( ساخت شرکت آذران ) نصب و دال بتنی تابلیه اجرا گردیده است .