نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/shahidKeshvari-Babol:::0:0

کارفرما : شهرداری بابل
نظارت : مهندسین مشاور آروین بنا

احداث پل و شیب راهه های طرفین تقاطع غیر همسطح میدان شهید کشوری بابل طی قراردادی در سال 1388 به شرکت تاریر واگذار گردید . مدت زمان احداث پل طبق قرارداد 20 ماه ود که شرکت تاریر توانست با اصلاح طرح و اجرای مهندسی ارزش پس از تایید کارفرما و مشاور پروژه ، 7 ماه زودتر از موعد پایان قرارداد از تقاطع بهره برداری نماید .

طول کل پل 420 متر می باشد که در امتداد محمور قائم شهر به آمل قرار می گیرد . این پل متشکل از دو رمپ ورودی و خروجی از نوع خاک مسطح به طولهای 80 و90 متر و 10 دهانه 25 متری با سیستم باربری تیر پیش ساخته می باشد .

عرض کل پل  16،90 متر بوده که شامل دو باند مجزای رفت و برگشت به عرض 45،8 متر ، پیاده رو به عرض 50 سانتیمتر و بلوک های بتنی به عرض 50 سانتیمتر جهت تفکیک باندهای رفت و برگشت میباشد .

 تعداد پایه ها 18 عدد (9 عدد برای هر باند) بوده که به صورت تک ستونی با مقطع  لوبیایی شکل و فونداسیون جدا از هم در نظر گرفته است . هر پایه شامل یک سر شمع و 5 شمع به عمق 22 متر می باشد (مجموعا 106 شمع) . پایه های پل از نوع بتن مسلح و در ارتفاع از 3،90 متر و 6،80 متر متغییر می باشد .