نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Babolrood-MohammadhassanKhan:::0:0

کارفرما : وزارت راه و ترابری – معاونت ساخت و توسعه راهها

نظارت : مهندسین مشاور ایران ساحل
پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر

 شرح پروژه

پل بابلرود در شهرستان بابل و در قسمت پایین دست (سمت جنوب) پل موجود محمد حسن خان قرار گرفته است . به لحاظ قابلیت عبور ، تنها یک باند سواره رو و ترافیک سنگین بر روی محمد حسن خان و به دلیل حجم ترافیک سنگین در محور قدیم بابل – آمل ، تصمیم به احداث یک دستگاه پل در فاصله 25 متری از آکس پل قدیمی محمد حسن خان بر اساس نقشه و مشخصات مربوطه توسط مهندسین مشاور ایران ساحل گرفته شد .

 مشخصات پل :

  • عرض پل : 11،90 متر
  • طول پل : 120 متر شامل 6 دهانه 20 متری
  • نوع تیرها : پیش ساخته بتنی به تعداد 48 عدد
  • تابلیه : بتنی از نوع دال در جا
  • شمعها : از نوع گرد به قطر 1،20 متر و به عمق 30 متر
  • بتن مصرفی : سیمان ضد سولفات
  • قالب بندی : حدودا 2000 متر مربع