نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/2ndBAbolsarBridge:::0:0

کارفرما : استانداری مازندران – معاونت عمرانی

نظارت : مهندسین مشاور هرازراه

پل دوم بابلسر بر روی رودخانه بابلرود ، در راستای خیابان مطهری (شرق رودخانه) و خیابان شرکت نفت (غرب رودخانه) در شهرستلن بابلسر و در 900 متری دریا احداث گردیده است . عملیات اجرایی ساخت پایه های طرفین پل شامل حفاری و بتن ریزی شمع پایه ها ، قالب بندی و بتن ریزی سر شمع پایه های طرفین در اواخر سال 1373 انجام گردید و پس از نصب تابلیه فلزی توسط شرکت صنایع فلزی ایران ، عملیات تکمیلی احداث پل شامل دال عرشه و پیاده رو ، نصب ضربه گیر های طرفین و ژوئن شانه ای ، آسفالت روی پل و پیاده روها و رمپهای دسترسی ، ساخت و نصب نرده پیاده روهای این پل 98 متری (فاصله محور تکیه گاههای طرفین پل حدود 106 متر است) اجرا گردید .