نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/MiladFreydoonKenar:::0:0

کارفرما : استانداری مازندران – معاونت عمرانی

نظارت : دانشگاه صنعتی شریف

ساخت پل میلاد فریدونکنار با سه دهانه در سال 1378 به شرکت تاریر واگذار گردید . با توجه به محل قرار گیری این پل ، از سیمان ضد سولفات در ساخت بتن مصرفی استفاده شده است . 225 متر حفاری شمع ، 4392 متر مربع حفاری بارت ، 8 ستون به قطر 1،20 متر و 36 عدد تیر پیش ساخته  بتنی به طول 8،5 مر جانمایی تابلیه این پل را ایجاد نموده اند .