نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Siahrood-ghaemshahr:::0:0

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران

پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر