نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 

کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان مازندران

پیمانکار : شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر