نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/3rdAmolBridge-mirbozorg:::0:0

کارفرما : استانداری مازندران- معاونت عمرانی (دفتر فنی استانداری)

پیمانکار : شرکت ساختمانی و راه­سازی تاریر
نظارت: مهندسین مشاور هراز راه

ساخت این پل با انعقاد قراردادی در اسفند سال 1370 به شرکت ساختمانی و راهسازی تاریر واگذار گردید. طبق قرارداد زمان پیش بینی شده برای ساخت این پل 36 ماه بود که شرکت تاریر موفق گردید 15 ماه زودتر از زمان پیش بینی شده پل را به مرحله بهره برداری برساند.

طول این پل 125 متر و عرض آن 80/32 متر می باشد، طول دیوارهای برگشتی در سمت شرق 30/25 متر و در سمت غرب 75/70 متر می باشد. پی های این سازه از نوع عمیق و به صورت شمع درجا به قطر 5/1 متر و عمق 26 متر میباشد. در هر پایه 8 عدد و در مجموع 72 شمع پایه گرد جهت اجرای ستونها، سرستونها و قرارگیری تابلیه اجرا گردیده است. سیستم تابلیه به صورت تیر و دال، متشکل از 132 تیر با تکیه گاه می باشد که در مجموع 264 نئوپرن برای آن تعبیه گردیده است.