نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/ghemshahr-meydanEmam:::0:0

کارفرما: شهرداری قائمشهر
نظارت : مهندسین مشاورو ساخت آروین بنا
پیمانکار : شرکت ساختمانی و راه سازی تاریر

کلیات و موقعیت پروژه:

میدان امام در ورودی شهرستان قائم شهر از سمت بابل واقع شده است . ورودی­های این میدان شامل پنج خیابان اصلی و دو خیابان فرعی است. یکی از علل اصلی تصویب این طرح مشکلات ترافیکی سنگین دور میدان بوده است که جهت روان نمودن ترافیک این میدان تقاطع غیرهمسطح (به صورت زیرگذر) طراحی و تصویب گردیده است. این مجموعه شامل یک زیر گذر شرقی ـ غربی و دو عدد پل بر روی زیر گذر در شرق و غرب میدان است.

مشخصات طرح پروژه:

این تقاطع از دو تراز زیرگذر و تراز همسطح تشکیل شده است .حرکت شرقی ـ غربی و بالعکس (مسیر ورودی از سمت بابل به کمربندی و بالعکس ) با احداث زیرگذر انجام خواهد شد و کلیه حرکات گردش به چپ و همچنین حرکات شمالی ـ جنوبی و بالعکس به صورت همسطح حول میدان و از روی پلهای احداث شده بر روی زیرگذر تأمین می شود. حرکت گردش به راست با   استفاده از کندروهای همسطح لاین کناری انجام خواهد شد و همچنین در این تقاطع برای دور زدن وسایط نقلیه در هر یک از بزرگراه ها دور برگردان تعبیه شده است. سازه مورد نظر از دو قسمت کلی رمپ و زیرگذر تشکیل شده است .

عرض مفید زیرگذر 2/18 متر می­باشد که شامل 5/0 متر پیاده­رو در طرفین است. عرض پیاده­رو در فضای داخلی میدان به 2متر افزایش می­یابد .

سیستم سازه­ای از دو تیپ دیوار حائل و سه تیپ شمع­های دایره­ای به قطر 120 سانتی­متر در فواصل 3متری تشکیل شده است که در جلوی این شمع­ها یک دیوار حائل 30 سانتی­متری بتنی اجرا می­گردد. هر یک از پل­های شرقی و غربی دارای یک دهانه حدود 20متر می­باشد. طول پل­ها متغیر بوده و از حدود 40متر در باریک­ترین محل در وسط پل تا 50متر در کوله­ها متغیر است.

عرشه پل از یک دال مجوف به ضخامت 100 سانتی­متر است که قطر حفره­های آن 60 سانتی­+متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها از یکدیگر 85 سانتیمتر است .

کنسولهای طرفین تابلیه پل دارای طول 2 متر و ضخامت متغیر از 40 سانتی متر تا 20 سانتی متر می باشد .

کوله های پل به صورت شمع ستونهای درجا با قطر 120 سانتی متر و فاصله محور تا محور 300 سانتی متر می باشد . طول قسمت مدفون این شمع ستونها حدود 12 متر است و طول کلی آنها 18 متر است. در جلوی این شمع ستونها نیز دیوار نمایی در جاریز به ضخامت 30 سانتی متر اجرا می شود .

 قسمت میانی و رو باز زیر گذر شامل دو تیپ دیوار مسلح بتنی هر کدام به طول شش متر  تیپ اول با ارتفاع متغیر از7 متر تا 70/4 متر با عرض پی 7 متر  و  تیپ دوم  با ارتفاع متغیر از 70/4 تا 5/1  متر به عرض پی 3 متر می باشد  و مابقی طول  با دیوار مصالح بنایی به ارتفاع 5/1 متر  اجرا خواهد شد .