نمای ماهواره ای از موقعیت پروژه

 
Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.tarrier.co.ir/images/Asaluye-site1:::0:0

کارفرما: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور : مهندسین مشاور تردد راه

این پروژه مربوط به احداث خیابانها ، میادین و جاده های پیرامونی در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پاری می باشد .

کل این قرارداد شامل 750000 متر مکعب خاکبرداری ، 429000 متر مکعب خاکریزی ، 74 تن آرماتور بندی ، 22700 متر مکعب بتن ریزی ، 90850 متر مکعب زهکشی و 135300 متر مکعب زیر اساس و اساس و 123640 تن آسفالت ، 7020 متر مکعب جداول بتنی و 77600 متر مکعب تثبیت بستر با آهک می باشد .